Drie werkgroepen presenteren tussenadviezen toekomst scholen Olst-Wijhe

Wijhe mijnplein vraagt meer tijd.

De werkgroepen van mijnplein Olst en de Mare in Olst en de werkgroep van de Mare in Wijhe hebben hun tussenadviezen over de toekomst van het onderwijs in de gemeente gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen de werkgroepen verder met de volgende fase. Dit betekent dat nu gekeken gaat worden hoe deze tussenadviezen doorontwikkeld kunnen worden tot Fusie Effect Rapportages en een verdere uitwerking van de schoolconcepten. De werkgroep mijnplein Wijhe heeft nog tijd nodig om haar tussenadvies te kunnen maken. Naar verwachting zal dit in het najaar worden opgeleverd.

Draagvlak voor tweede fase
Het tussenadvies van de werkgroep voor het openbaar onderwijs in Olst houdt in dat er draagvlak is bij ouders en leerkrachten om de volgende fase in te gaan van het onderzoek om obs De Holsthoek, obs Ter Stege en ojs De Klimboom samen te laten gaan in één nieuwe openbare school met een vernieuwend onderwijsconcept. Datzelfde blijkt uit het tussenadvies van de werkgroep van het bijzonder onderwijs in Olst om de Willibrordschool, de Aloysiusschool en de PWA samen te laten gaan in twee nieuwe scholen. En beide werkgroepen hebben zich ook positief uitgesproken over het clusteren van deze scholen op één gezamenlijke locatie. De werkgroep van de Mare in Wijhe heeft een positief advies uitgebracht over het samengaan van de obs de Peperhof en obs Tellegen. De volgende fase houdt in dat nog verder wordt ingegaan op het draagvlak onder ouders. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst waarbij ze zich kunnen uitspreken over de gevolgen en de voordelen en nadelen. Deze vragen worden ook aan de leerkrachten en toekomstige ouders voorgelegd. Op basis van deze reacties , de fusie effectrapportage en de
perspectieven op de nieuwe school zal de bestuurder dan een besluit nemen. Dit besluit wordt vervolgens weer ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Het is de verwachting dat dit besluit in september genomen wordt.

Financiële gevolgen
In het project Scholen voor Morgen is ook een eerste verkenning uitgevoerd naar de financiële gevolgen. Vervangende nieuwbouw voor de 11 scholen in Olst-Wijhe zou ervoor zorgen dat er geen overschrijding op onderhoud, schoonmaak en energieverbruik meer zou zijn. Nieuwbouw van scholen laat zien, mits ze passend worden gerealiseerd dat bijvoorbeeld energie met 20-60 % kan worden gereduceerd. Schoonmaak kan binnen budget van het Rijk worden gebracht en het onderhoud zal de komende 15 jaar substantieel lager zijn dan de Rijksbekostiging vergoed.

Personele gevolgen
In een eerder stadium hebben de schoolbesturen al toegezegd dat de samenvoeging van de scholen
niet mag leiden tot ontslag van leerkrachten. Wel kan het uiteraard zo zijn dat de werkplek
veranderd.

Scholen voor Morgen
Met het project Scholen voor Morgen anticiperen de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de
gemeente op de consequenties van de teruglopende leerlingenaantallen. Samen met de ouders en
toekomstige ouders van leerlingen, werken ze aan passende oplossingen. Met elkaar wordt
ingestoken op toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van
0 – 16 jaar.

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *